معرفي منطقه
اداره كل تنظيم مقررات وارتباطات راديويي منطقه شمال شرق شامل استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي و گلستان مي‌باشد . مشهد مقدس به عنوان پايتخت معنوي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از مهمترين پايگاه‌هاي جهان تشيع و به عنوان قطب مذهبي، سياسي و فرهنگـي جمهوري اسلامي ايران محسوب  مي‌شود، مقر اصلي اين اداره كل مي‌باشد. وسعت قابل ملاحظه اين منطقه و همجواري بـا كشـورهاي آسـياي مـيانه و افغانستان با حدود 2000 كيلومتر نوار مرزي، اين منطقه را به عنوان يكي از مهمترين مناطق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح نموده است.
ساختار سازماني
مديران منطقه
استان‌هاي تحت پوششPowered by Tetis PORTAL