6 آبان 1392 15:52:57
نصب آنتن لوگ پريوديك چرخان در مركز HF مشهد
در راستاي بومي سازي تجهيزات مونيتورينگ طيف فركانسي و در سال توليد ملي، در تيرماه سال جاري سامانه آنتن لوگ پريوديك چرخان در مركز HF مشهد نصب گرديد.
با استفاده از اين سامانه، امكان گيرندگي با گين بالا در جهات مختلف در رنج فركانسي يك تا 30MHz امكان پذيرخواهد شد.
Powered by Tetis PORTAL