29 مهر 1392 13:4:54
نظارت بر خدمات راديويي
1- پايش طيف امواج الكترومغناطيس

سرويس هاي مانيتورينگ طيف فركانس با سنجش واندازه گيري امـواج الكترومغناطيس در بانـدهاي مختلف فـركانسي و تعيين مشخصات عمومي و تكنيكي پخش هاي مربوطه به عنوان چشم و گوش مديريت طيف فركانس در واگذاري و كنترل استفاده مجاز از اين منبع ارزشمند بوده و سرعت و دقت انجام عمليات پايش در ايستگاه هاي مانيتورينگ كمك مهمي به مديريت مذكور در بهره برداري بهينه از طيف و جلوگيري از تخلفات راديويي خواهد بود. نتايج ناشي از عمليات سرويس هاي مذكور به شرح زير است:

 • تعيين فركانس هاي فعال غيرمجاز;
 • تعيين فركانس هاي مجاز غيرفعال;
 • تعيين فركانس هاي آزاد جهت واگذاري;
 • شناسايي تخلفات راديويي;
 • شناسايي تداخلات راديويي;
 • اندازه گيري زمان اشغال كانال;
 • شناسايي بهره بردار;
 • انطباق پخشهاي دريافتي با پروانه صادره;


2- نظارت برعملكرد بهره‌برداران سرويسهاي راديويي و بازرسي تجهيزات

به دليل اهميت انطباق فعاليت دارندگان پروانه تاسيس و بهره برداري شبكه هاي راديويي با مندرجات پروانه و همچنين اطمينان از كاركرد صحيح تجهيزات مورد استفاده بهره برداران و تكميل و تاييد اطلاعات سرويس هاي مانيتورينگ، شبكه هاي راديويي منطقه از نزديك مورد بازديد و بازرسي قرار مي گيرد. اهم موارد نظارتي در اين بخش به شرح زير است:

 • انطباق فعاليت بهره برداران شبكه هاي راديويي با مشخصات مندرج در پروانه صادره;
 • شناسايي تخلف احتمالي از پروانه;
 • جلوگيري از هرگونه تصرف غيرمجاز در طيف امواج الكترومغناطيس;
 • پيگيري وصول حق استفاده از فركانس;
 • پاسخ به استعلامات اداره كل صدور پروانه سرويس هاي راديويي;

 

3- كارشناسي و بررسي ميداني نياز متقاضي

با توجه به اهميت استفاده بهينه از طيف فركانس و سرويس هاي راديويي، بررسي ميداني نياز متقاضي و تعيين ميزان ضرورت بهره گيري از شبكه راديويي جزو وظايف تخصصي و كارشناسي اداره نظارت بر سرويس هاي راديويي است.

 
4- آموزش و پژوهش

 با عنايت به نقش گسترده امواج الكترومغناطيس و فناوري هاي مرتبط با آن در بيشتر حوزه هاي زندگي از جمله سلامت، محيط زيست، صنايع مختلف و خصوصا ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پژوهش در حوزه مديريت و مانيتورينگ طيف از اهميت بسزائي برخوردار است.


آثار سوء استفادة غيرمجاز از امواج راديوئي 
 

 • اختلال در شبكه هاي بيسيم سازمانهاي نظامي، انتظامي و امنيتي كشور
 • اختلال در شبكه هاي بيسيم سازمانهاي امداد و نجات كشور از جمله اورژانس و آتش نشاني
 • اختلال در سيستمهاي ناوبري هوايي ،مخابرات و صدا و سيماي جمهوري اسلامي
 • افشاي مكالمات خصوصي و سرقت بوق تلفن

 
  مادة 678 قانون مجازات اسلامي : مجازات مرتكبين تخريب وازكار انداختن يا هر نوع خرابكاري در مراكز فركانس، بدون آن كه منظور، اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد، از سه تا ده سال حبس تعيين شده است. همچنين مجازات شروع به جرايم فوق نيز از يك تا سه سال حبس مي‌باشد.

  به عموم هم وطنان عزيز توصيه مي شود به منظور جلوگيري از صدمات ناشي از استفادة تلفن بيسيم غيرمجاز از خريد و بهره برداري آن اكيداً خودداري نمايند.
 
Powered by Tetis PORTAL