نظارت بر خدمات راديويي
طيف فركانس به عنوان يكي از منابع ملي، بستري مهم جهت گسترش صنايع مختلف خصوصا در كشورها بوده و بهره برداري بهينه از آن، به نظارت دائم, مستمر, فراگير، كامل و تا حد امكان هوشمند نياز دارد. مديريت چنيـن منبع كميابي كه علـي رغم تمـام نشدن، به لحاظ سطح تكنولوژي قابل دسترس، در استفاده چند گانه از آن محدوديت وجود دارد، به ابزار و فناوري هاي مختلف وابسته است. كنترل دقيق بهره برداري مجاز از طيف فركانس توسط كاربران مختلف از مهم ترين ابزار مديريت مذكور بوده و اطلاع از چگونگي بهره برداري از آن و نگهداري نتايج بدست آمده بسيار حائز اهميت مي باشد.
اداره نظارت بر سرويس هاي راديويي اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه شمالشرق جهت تامين طيف فركانسي پاك در فضاي استان هاي تحت پوشش، از طريق عمليات نظارتي منطبق با قوانين و مقررات كشور و همچنين توصيه نامه هاي اتحاديه بين المللي مخابرات نسبت به فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز مديريت طيف اقدام نموده است.

نظارت بر خدمات راديويي در قالب چهار بخش به شرح ذيل انجام مي‌شود:

1- پايش طيف امواج الكترومغناطيس
2- نظارت برعملكرد بهره‌برداران سرويسهاي راديويي و بازرسي تجهيزات
3- كارشناسي و بررسي ميداني نياز متقاضي
4- آموزش و پژوهش

Powered by Tetis PORTAL